De NPG-band en de RAVO-band

De Ravo-band is altijd een bijzonder onderdeel geweest van het NPG waartoe ook de Scouting Tono-groep behoorde. De band is oorspronkelijk gestart als extra activiteit voor de Padvindsters en Pioniersters en werd al snel een belangrijke samenbinder in de samenwerking tussen de Ravo- en de Tono-groep. Na de opname van de Ravo-groep in de Tono-groep in 1960 is de band een zelfstandige speltak geworden binnen de Tono-groep en later is de band zelfs een zelfstandige groep geworden.

Een oefenbijeenkomst van de Padvindstersband van het NPG Schiedam

De Padvindstersband van het NPG Schiedam, de latere Ravoband, aan het oefenen. Volgens de achterkant van deze foto is de opname uit 1940.

Al voor de oorlog bleek bij veel Padvindsters interesse te bestaan om muziek te maken. De samenwerkende Tono- en Ravo-groepen richtten hiervoor een Padvindstersband op. De oprichtingsdatum is niet bekend, maar de oudste bekende foto's van de NPG-band komen uit 1940. De bedoeling was de jongedames de mogelijkheid te bieden om te musiceren in Padvinderijverband, naast de normale Padvinderij-bezigheden. Lidmaatschap van de band stond alleen open voor Padvindsters en Pioniersters van de beide groepen. Op de zaterdagen waren de Padvinderij-activiteiten en door de week werd er geoefend voor de band. De band had geen eigen naam, maar ging door het leven als de „Padvindstersband van het NPG Schiedam”.

Wedstrijden en concoursen

De band nam door het gehele land deel aan wedstrijden en concoursen. De meeste van deze wedstrijden

De Padvindstersband van het NPG aan het werk.

De Padvindstersband van het NPG Schiedam op een concours in 1955. Vermoedelijk gaat het om een Scouting-concours.

werden georganiseerd door het Nationaal Padvindsters Gilde. De band moest het hierbij opnemen tegen de andere meisjesbands van Nederland. Vaak gebeurde dit met veel succes. Slechts bij uitzondering waren er wedstrijden en concoursen in samenwerking met de andere Padvinderij-verenigingen van Nederland. Een wedstrijd tegen een jongensband was dan ook zeer zeldzaam en een happening waar maanden naar werd uitgekeken.

Het trommelfonds

Al in een vroeg stadium wordt er een trommelfonds ingesteld. Dankzij dit fonds kan de „band van het NPG Schiedam” eigen muziekinstrumenten aanschaffen. De leden hoeven dan, in de na-oorlogse periode, niet zelf de dure instrumenten aan te schaffen. Het trommelfonds is speciaal voor de band bedoeld en wordt dan ook gescheiden van de normale financiën beheerd. Slechts enkele niet-instrument gebonden uitgaven zijn nog terug te vinden, zoals de uitgave van 23 maart 1951 voor een trommelvergunning, kosten fl. 1,=.

Gezamelijk vormden de Tono-groep en de Ravo-groep het NPG Afdeling Schiedam.

Het naambandje van de Padvindstersband.

De Ravoband als meisjesband van het NPG Schiedam

Onderdeel van de Tono-groep

Als in 1960 de Ravo-groep opgaat in de Tono-groep wordt de band voor het eerst een zelfstandige speltak. De bedoeling is echter nog steeds om muziek te maken met Padvindsters en Pioniersters. Je moet dus eerst lid worden bij een reguliere speltak voor je bij de band mag. Langzaamaan worden meer en meer Padvindsters van andere groepen lid van de band.

Afscheid van de Tono-groep

Als onderdeel van de Scouting Tono-groep blijft de band oefenen in het gebouw van de groep, de boerderij aan de Vijfsluizen in Vlaardingen. Langzamerhand komen er meer en meer leden die welliswaar wel Padvindster zijn, maar niet verbonden aan de Tono-groep. Als de Tono-groep uit de boerderij moet, worden verschillende, tijdelijke, locaties gevonden. De band vindt als enige een plek in Vlaardingen, terwijl de overige onderdelen naar Schiedam verhuizen. Langzaam komt de band meer en meer op eigen benen te staan. Uiteindelijk, vermoedelijk rond 1964, wordt in goed overleg het besluit genomen de band te verzelfstandigen. Als er een naam moet worden gekozen wordt de naam van de Ravo-groep weer uit de mottenballen gehaald waarmee de Ravo-groep weer heropgericht is.

De nieuwe Ravo-groep

De Ravo-band komt uiteindelijk terecht op het Scoutcentrum in Vlaardingen.

Ook op kamp werd er muziek gemaakt.

De NPG-band tijdens een kamp.

Vanaf 1972 worden ook jongens toegelaten tot de Ravo-band. Als gevolg van deze geschiedenis heeft het originele vaandel van de Ravo-band jarenlang in het

De band is het nodige veranderd in de loop der jaren.

De huidige Ravoband op een foto uit 2000.

groepshuis van de Scouting Tono-groep gehangen. Bij het 40-jarig bestaan van de band in 1989 is dit getoond op de reünie van de band. Eigenlijk per ongeluk is het vaandel toen ook kado gedaan aan de Ravo-band.

Na de renovatie van 't koetshuis heeft de Ravo-band de heropening in 1994 muzikaal opgeluisterd. Deze „thuiswedstrijd” vormde hiermee één van de hoogtepunten van de heropening.

Opheffing

Na de eeuwwisseling krijgen veel bands het moeilijk, en zo ook de Ravo-band. De belangstelling loopt terug, en ergens tussen 2000 en 2010 wordt de Ravo-band opgeheven.