Bij het aanleggen van de A4 Midden Delfland, tussen Delft en Schiedam, worden direct een aantal bijbehorende projecten meegenomen. Een daarvan is de aanleg van een geluidswal langs de noordzijde van de A20. Deze komt direct achter ons gebouw te liggen. En over deze aanleg maken wij ons wat zorgen.

De A4, het Kethelplein en de geluidswal achter ons gebouw
Afb. 1: Op bovenstaande afbeelding kan je al aardig zien hoe dicht ons gebouw bij de Rijksweg A20 staat.
Dit is eigenlijk al de oprit naar de A4.

Informatieavond 12 april

Op 12 april 2010 organiseerde Rijkswaterstaat een informatieavond. De Stichting Scouting Tono was daar aanwezig en heeft de plannen bekeken. Met goed kijken ontdekte we dat er op een van de tekeningen een dijklichaam voor de rijksweg over ons gebouw was ingetekend.


Afb. 2: Tekening uit het voorlopige trajectbesluit (VTB). De dijk is bijna over ons gebouw heen getekend.

Naar aanleiding van deze tekening heeft de Stichting Scouting Tono contact opgenomen met Rijkswaterstaat. Hieruit bleek het volgende:

  • Op de oprit naar de A4 (noordzijde A20) komt een 3 meter hoge geluidswal
  • Voor de bouw van de geluidswal wordt het talud (=zijkant dijklichaam) minder steil, en dus breder, gemaakt
  • Het breder maken van het talud gebeurd op eigen grond van Rijkswaterstaat
  • Het bouwverkeer voor de aanleg van de geluidswal wordt geheel afgewikkeld via het dijklichaam zelf
  • Heiwerkzaamheden vinden plaats vanaf het dijklichaam

De Stichting Scouting Tono heeft hieruit geconcludeerd dat de risico's voor schade aan ons gebouw wel aanwezig zijn, maar beperkt. Wel zullen er maatregelen genomen moeten worden om schade aan ons gebouw te voorkomen aangezien het groepshuis niet onderheid is.

Verbreding dijklichaam

De Stichting Scouting Tono heeft zich echter ook verdiept in de grondkwestie. Uit kaarten van het kadaster, door Rijkswaterstaat zelf aangeleverd, blijkt dat er achter ons gebouw helemaal geen ruimte is om het talud minder steil te maken. De benodigde grond voor het verbreden van het dijklichaam is simpelweg niet in bezit van Rijkswaterstaat. Dit blijkt ook uit een van de tekeningen uit het Voorlopige Tracé Besluit (VTB) van 18 maart 2010. Hier komt o.a. ook de volgende tekening in voor:


Afb. 3: Tekening uit het voorlopige tracé besluit (VTB).

De roze lijn geeft hier de eigendomsgrens aan van de percelen die eigendom zijn van Rijkswaterstaat. De groene lijnen geven de huidige situatie aan van het dijklichaam, inclusief het talud. Op deze tekening uit het Voorlopige Tracé Besluit is duidelijk te zien dat er achter ons gebouw onvoldoende grond eigendom is van Rijkswaterstaat om het talud minder steil te maken.

Damwand

Op verzoek van het stichtingsbestuur heeft Rijkswaterstaat aangegeven dat er, bij te weinig ruimte om een talud minder steil te maken, een damwand gebouwd zal worden. Hierbij moet er niet gedacht worden aan een aantal geprofileerde, metalen platen naast elkaar, maar meer aan een betonnen muur van grofweg twee meter hoog. En juist deze damwand is de grootste zorg van het stichtingsbestuur.

Ook deze damwand zal onderheid moeten worden en vrachtwagens moeten de materialen aanvoeren, heimachines geplaatst etc. Dus naast het heien zelf maken we ons minstens net zo veel zorgen om het bouwverkeer. Als leken op het gebied van bouwen gaat het stichtingsbestuur er vanuit dat het heien van de damwand onmogelijk vanaf het dijklichaam kan gebeuren. Heimachines zullen dus op 'maaiveldniveau' geplaatst moeten worden, oftwel naast, achter of bij ons gebouw. Ook de aanvoer van heipalen en bouwmaterialen zal naar onze inzichten via het 'maaiveldniveau' moeten, dus langs ons gebouw, met alle trillingen als gevolg. En mogelijk schade aan dit historische pand.

Gemeentelijk monument

't Koetshuis zelf is eigendom van de gemeente Schiedam, en in 2004 tot gemeentelijke monument verklaard. Het pand is het koetshuis van de voormalige herenboerderij 'Landvreugd' en gebouwd in 1905. Naast de boerderij ligt de oorspronkelijke boomgaard. Hier wordt door de kinderen die lid zijn de Scouting Tono-groep regelmatig gespeeld. In de boomgaard ligt ook een kleine kampvuurkuil.


Afb. 4: Ons groepshuis, het voormalige koetshuis van herenboerderij Landvreugd.


Afb. 4: Het koetshuis gezien vanuit de boomgaard